KARATEKAI ITALIA – PERCORSO FORMATIVO 2017

Dic. 14, 2017 by

KARATEKAI ITALIA – PERCORSO FORMATIVO 2017 Scuola Nazionale di Karate riconosciuta dal CSEN per i settori Uechi Ryu Kenyukai e Koryu Uchinadi Kenpo-jutsu ESAMI DI VERIFICA 4° Kyu – c/o asd Armonia – Kenyukai Italia honbu dojo – IRKRS Koryukan